Anyfins integritetspolicy

Anyfin värnar om ditt dataskydd och din integritet. Denna policy förklarar hur Anyfin samlar in och använder dina personuppgifter. Denna policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss om inte är nöjd eller har kommentarer kring hur Anyfin samlar in och använder dina uppgifter.Genom användandet av Anyfins tjänster godkänner du Anyfins behandling av dina personuppgifter, att Anyfin använder dessa uppgifter i enlighet med denna policy och använder dem i elektronisk- och ickeelektronisk kommunikation. Anyfin samlar in och behandlar personuppgifter avseende dig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.Anyfin kommer att samla in information om din användning av Anyfins tjänster samt annan information som du väljer att lämna till Anyfin genom användandet av tjänsterna samt kommunikation med Anyfin genom några av dess supporterade kanaler.Anyfin är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om som du lämnar till Anyfin i samband med ansökan om att nyttja Anyfins tjänst. Uppgifterna omfattar personnummer, namn, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum samt uppgifter om din privatekonomi såsom inkomster, skulder, betalningsanmärkningar, och kostnader vilka inhämtas från tredje part eller som på annat sätt samlas in. Anyfin kommer även samla in elektronisk information om IP-adresser och information om din tekniska utrustning. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Anyfin komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. För det fall du nyttjar någon av Anyfins tjänster samtycker du till att Anyfin inhämtar uppgifter från SPAR (Statens Personadressregister) och en kreditupplysning hos UC AB och/eller CreditSafe.Ändamålet med behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och därefter vidta åtgärder för att kunna fullgöra den aktuella tjänsten samt vidta de åtgärder som av regulatoriska eller av andra skäl föreligger. Detta inkluderar att upptäcka och förhindra bedrägerier samt vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom i syfte att inte medverka till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Anyfin samlar personuppgifter för att uppfylla förpliktelser exempelvis avseende frågor och klagomål från dig samt tillhandahålla information avseende de tjänster Anyfin tillhandahåller. Att kunna genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och scoring. Att vidta åtgärder i marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation) för Anyfin samt eventuella andra bolag Anyfin samarbetar med, om du inte har begärt en direktreklamspärr. Att vidta andra åtgärder som du meddelas om och som du samtycker till. Personuppgifter kan komma att behandlas av Anyfin, och av andra närstående bolag samt av andra bolag för Anyfins räkning. Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassoföretag, kreditupplysningsbolag, företag som genomför åtgärder för att upptäcka risker såsom bedrägeri, penningtvätt m.m. samt domstolar och Kronofogden för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Anyfins rättigheter.Anyfin kommer att bevara dina personuppgifter även efter att Anyfin inte längre tillhandahåller några tjänster till dig, dock enbart för de syften det är nödvändigt med hänsyn till fullgörande av förpliktelser. Om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Anyfin har du rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Anyfin. En sådan begäran samt eventuell rättelse av en personuppgift som Anyfin behandlar ska skickas till kontakt@anyfin.com eller till Personuppgiftsansvarig, Anyfin AB, Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm.